เดินเพื่อสุขภาพดี 123 ปี อำเภอท่าศาลา

เครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพอำเภอท่าศาลา ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอท่าศาลา ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม "เดินเพื่อสุขภาพดี 123 ปี อำเภอท่าศาลา " ในวันที่ 20 มีนาคม 2562 ซึ่งตรงกับวันอาสาสมครสาธารณสุขแห่งชาติ โดยร่วมเดินจากที่ว่าการอำเภอท่าศาลา ไปสิ้นสุด ณ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาวลัยลักษณ์ เพื่อรณรงค์สร้างความเข้าใจและกระตุ้นให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพ และร่วมสั่งซื้อเสือยืดสมทบกองทุนเพื่อดูแลผู้สมควรได้รับการช่วยเหลือเกื้อกูลตามแนวคิด "คนท่าศาลาไม่ทิ้งกัน"

1) เพื่อช่วยเหลือบุคคลผู้สมควรช่วยเหลือเกื้อกูล โดยตั้ง "กองทุนคนท่าศาลาไม่ทิ้งกัน" ชื่อบัญชี "กองทุนคนท่าศาลาไม่ทิ้งกัน" บัญชี ธกท.สาขาท่าศาลา เลขที่ 828-3-01799-3 2) เพื่อความรัก ความสามัคคี "เรารักท่าศาลา" 3) เพื่อเชิดชูเกียรติ อสม.ในวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ


ร่วมสนับสนุนโดย


อำเภอท่าศาลา

ชมรมผู้สูงอายุอำเภอท่าศาลา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อาสาสมัครสาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าศาลา

รพ.ท่าศาลา


ร่วมสมทบกองทุนฯ สั่งซื้อเสื้อเรารักท่าศาลาการสั่งจองเสื้อ

  • สามารถลงทะเบียนสั่งจองเสื้อยืดผ่านทางเวปไซต์ หรือติดต่อหน่วยงานเครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพอำเภอท่าศาลา ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอท่าศาลา
  • จ่ายเงินค่าจองเสื้อ โดยฝาก/โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าศาลา ชื่อบัญชี "กองทุนคนท่าศาลาไม่ทิ้งกัน" เลขที่บัญชี 828-3-01799-3 ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
  • เมื่อจัดทำเสื้อยืดเสร็จเรียบร้อยจะแจ้งและให้รับเสื้อได้ที่เครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพอำเภอท่าศาลาตามที่ระบุไว้ในใบลงทะเบียนสั่งจอง


เส้นทางการเดินเพื่อสุขภาพดี 123 ปี อำเภอท่าศาลา จากที่วาการอำเภอท่าศาลา ถึงอาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์Landmark
ติดต่อสอบถาม

แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

เครื่อข่ายหน่วยบริการสุขภาพอำเภอท่าศาลา

#หน่วยงานที่อยู่โทรศัพท์
1สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าศาลา
2รพ.ท่าศาลา
3 รพ.สต.บ้านตลาดอาทิตย์
4รพ.สต.บ้านดอนใคร
5รพ.สต.บ้านสาขา
6รพ.สต.บ้านประดู่หอม
7รพ.สต.ทุ่งชน
8รพ.สต.บ้านสงวน
9รพ.สต.บ้านหัวคู
10รพ.สต.บ้านต้นเลียบ
11รพ.สต.บ้านโมคลาน
12รพ.สต.บ้านหาร
13รพ.สต.ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา
14รพ.สต.บ้านจันพอ
15รพ.สต.บ้านคูใหม่
16รพ.สต.บ้านปลักปลา
17รพ.สต.บ้านสองแพรก
18รพ.สต.บ้านนาท้อน