เดินเพื่อสุขภาพดี 123 ปี อำเภอท่าศาลา

เครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพอำเภอท่าศาลา ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอท่าศาลา ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม "เดินเพื่อสุขภาพดี 123 ปี อำเภอท่าศาลา " ในวันที่ 20 มีนาคม 2562 ซึ่งตรงกับวันอาสาสมครสาธารณสุขแห่งชาติ โดยร่วมเดินจากที่ว่าการอำเภอท่าศาลา ไปสิ้นสุด ณ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาวลัยลักษณ์ เพื่อรณรงค์สร้างความเข้าใจและกระตุ้นให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพ และร่วมสั่งซื้อเสือยืดสมทบกองทุนเพื่อดูแลผู้สมควรได้รับการช่วยเหลือเกื้อกูลตามแนวคิด "คนท่าศาลาไม่ทิ้งกัน"

1) เพื่อช่วยเหลือบุคคลผู้สมควรช่วยเหลือเกื้อกูล โดยตั้ง "กองทุนคนท่าศาลาไม่ทิ้งกัน" ชื่อบัญชี "กองทุนคนท่าศาลาไม่ทิ้งกัน" บัญชี ธกท.สาขาท่าศาลา เลขที่ 828-3-01799-3 2) เพื่อความรัก ความสามัคคี "เรารักท่าศาลา" 3) เพื่อเชิดชูเกียรติ อสม.ในวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ


ร่วมสนับสนุนโดย


อำเภอท่าศาลา

ชมรมผู้สูงอายุอำเภอท่าศาลา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อาสาสมัครสาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าศาลา

รพ.ท่าศาลา


ร่วมสมทบกองทุนฯ สั่งซื้อเสื้อเรารักท่าศาลาการสั่งจองเสื้อ

  • สามารถลงทะเบียนสั่งจองเสื้อยืดผ่านทางเวปไซต์ หรือติดต่อหน่วยงานเครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพอำเภอท่าศาลา ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอท่าศาลา
  • จ่ายเงินค่าจองเสื้อ โดยฝาก/โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าศาลา ชื่อบัญชี "กองทุนคนท่าศาลาไม่ทิ้งกัน" เลขที่บัญชี 828-3-01799-3 ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
  • เมื่อจัดทำเสื้อยืดเสร็จเรียบร้อยจะแจ้งและให้รับเสื้อได้ที่เครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพอำเภอท่าศาลาตามที่ระบุไว้ในใบลงทะเบียนสั่งจอง


เส้นทางการเดินเพื่อสุขภาพดี 123 ปี อำเภอท่าศาลา จากที่วาการอำเภอท่าศาลา ถึงอาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์Landmark
ติดต่อสอบถาม

แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

เครื่อข่ายหน่วยบริการสุขภาพอำเภอท่าศาลา

#หน่วยงานที่อยู่โทรศัพท์
1สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าศาลาถนนศรีท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 801600-7552-1149
2รพ.ท่าศาลาหมู่ที่ 3 ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 801600-7552-1133
3 รพ.สต.บ้านตลาดอาทิตย์122/1 หมู่ที่ 4 ต.กลาย อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 801600-7537-5048
4รพ.สต.บ้านดอนใคร6/3 หมู่ที่ 9 ต.กลาย อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 8016008-1272-3701
5รพ.สต.บ้านสาขาหมู่ที่ 2 ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 801600-7552-1921
6รพ.สต.บ้านประดู่หอม33/5 หมู่ที่ 9 ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 801600-7535-4711
7รพ.สต.บ้านทุ่งชน8 หมู่ที่ 6 ต.หัวตะพาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 801600-7575-0098
8รพ.สต.บ้านสงวน219 หมู่ที่ 3 ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 801600-7537-5215
9รพ.สต.บ้านหัวคู100 หมู่ที่ 9 ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 8016008-6475-6705
10รพ.สต.บ้านต้นเลียบ58/3 หมู่ที่ 7 ต.โมคลน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 801600-7575-0086
11รพ.สต.บ้านโมคลาน62/4 หมู่ที่ 11 ต.โมคลาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 8016008-9694-6185
12รพ.สต.บ้านหาร104 หมู่ที่ 7 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 801600-7577-0290
13รพ.สต.ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา127 หมู่ที่ 8 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 801600-7535-4709
14รพ.สต.บ้านจันพอ28/4 หมู่ที่ 3 ต.ดอนตะโก อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 801600-7535-4706
15รพ.สต.บ้านคูใหม่36/2 หมู่ที่ 4 ต.ดอนตะโก อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 801600-7575-0542
16รพ.สต.บ้านปลักปลา49/1 หมู่ที่ 2 ต.ตลิ่งชัน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 801600-7577-2158
17รพ.สต.บ้านสองแพรก61/2 หมู่ที่ 1 ต.โพธิ์ทอง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 801600-7552-1786
18รพ.สต.บ้านนาท้อน3 หมู่ที่ 7 ต.ตลิ่งชัน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 801600-7577-2070